Vores sortiment

  • Levering i hele DanmarkIkke til øerne, medmindre de er tilgængelige via en bro
  • Nummer 1 inden for træhandelStort sortiment og god service
  • Nyttige tips til montageAlle bjælkehytter leveres med en monteringsvejledning

Generelle vilkår og betingelser

Hier kunt u uw tekst invullen

Generelle vilkår og betingelser for hjemmeshopping

Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel Organisation (herefter: Thuiswinkel.org) er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Samordningsgruppen for Selvregulering (CZ) under Det Sociale og Økonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelsesområde
Articele 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden
Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
Artikel 9 - Virksomhedslederens forpligtelser ved tilbagekaldelse
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Opfyldelse og supplerende garanti
Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse
Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Sektorgaranti
Artikel 19 - Supplerende eller andre bestemmelser
Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for hjemmeshopping


Artikel 1 - Definitioner

I disse betingelser forstås ved følgende følgende:

Supplerende aftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
Frist: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sit erhverv;
Dag: kalenderdag;
Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
Aftale på ubestemt tid: en aftale, der indeholder bestemmelser om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
varig databærer: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere eller anvende dem i fremtiden i en periode, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form;
Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
Forhandler: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås, alene eller i fællesskab gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser; det er ikke nødvendigt at fremsende bilag I, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin ordre;
Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til indgåelse af en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid.
Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Navn iværksætter: Gadero
Handler under navnet/navnene:
- Gadero

Adresse for etablering:
Euvelgunnerweg 19, 9723 CT Groningen

Telefonnummer: +31502306151

Tilgængelighed:
Mandag til fredag fra 09:00 til 17:30

E-mailadresse: info@gadero.nl

Handelskammerets nummer: 50837702
Momsnummer: NL822956706b01

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og for alle aftaler om fjernsalg, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.
Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de på forbrugerens anmodning hurtigst muligt sendes gratis til forbrugeren.
Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan læses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis til forbrugeren enten elektronisk eller på anden måde, hvis denne anmoder herom.
Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham/hende.
Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.
Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis iværksætteren anvender billeder, skal disse afspejle de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes, korrekt. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.
Artikel 5 - Aftalen

Aftalen indgås, med forbehold af det i stk. 4 fastsatte, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de betingelser, der er fastsat heri, er opfyldt.
Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.
Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - oplyse, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
Senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren skal iværksætteren sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan lagres på et varigt medium, sende:
adressen på det forretningssted hos iværksætteren, hvor forbrugeren kan indgive klager;
betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet;
prisen, herunder alle skatter og afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold, i givet fald leveringsomkostningerne og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen;
kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;
hvis forbrugeren har fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.
Hvis der er tale om en tidsbegrænset kontrakt, gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.